ELS OBJECTIUS D’ALEI

L’Associació Local d’Entitats per la Inclusió és una associació formada actualment per 34 entitats de la ciutat amb diverses línies d’actuació, però totes treballen per la inclusió social i laboral de les persones en risc d’exclusió, que poden pertànyer a diferents col·lectius.
Des d’ALEI es promou el treball en xarxa i la col·laboració entre entitats que amb les seves particularitats comparteixen un objectiu comú de millora de qualitat de vida en tots els aspectes de les persones ateses.
Totes les accions i projectes que desenvolupem tenen com objectiu últim la justicia social.
Treballant per l’enfortiment de la xarxa, creant espais per compartir i reflexionar sobre les realitats socials que conviuen a Terrassa, generant sinergies i fent propostes de canvi que donin resposta a aquestes necessitats avançem cap a la inclusió i promovem la corresponsabilitat.

Missió


Treballem per la inclusió social de totes les persones que pertanyen a col·lectius vulnerables a la ciutat de Terrassa, promovent el treball en
xarxa i la col·laboració entre entitats que comparteixen un objectiu comú de millora de qualitat de vida de les persones.

Visió

La visió que inspira aquesta missió és la voluntat que el tercer sector social de Terrassa sigui generador del canvi social necessari per esdevenir una ciutat cada vegada més justa i inclusiva.
– Optimitzarem els recursos per a la inclusió treballant de forma coordinada amb les entitats i l’administració.
– Observarem de forma permanent les realitats socials que hi conviuen i les necessitats que sorgeixen.
– Incidirem en les polítiques socials locals.
– Sensibilitzarem a la ciutadania en vers a aquestes realitats.

Valors

Des del ferm compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible i el benestar de totes les persones, especialment, però, d’aquelles amb majors dificultats per a desenvolupar-se plenament en societat i defensant la igualtat de totes les persones independentment del seu gènere, sexe, origen i/o ètnia, religió i qualsevol altra característica diferencial i història personal.

Som entitats que:

Creiem en:

– Respectem la dignitat de la persona en tota la seva diversitat i valorem aquesta diversitat com a fonament de millora de la societat en el seu conjunt.
– Respectem les llibertats individuals i denunciem les situacions en que aquestes llibertats no puguin ser exercides en igualtat de condicions.
– Promocionem la participació de la persona en l’àmbit polític, econòmic, cultural i social, adaptada a les diferents capacitats i/o necessitats.
– Creiem en el principi d’equitat com la forma més justa de treballar per la igualtat.
– Accentuem, sobre totes les anteriors, la qüestió de gènere com a agreujant de totes les situacions d’exclusió social.

– La gestió eficient i responsable els recursos de l’organització.
– La transparència en aquesta gestió, com a garant de la posada en valor del treball de les entitats per a la millora de societat.
– La innovació constant davant les noves realitats socials.
– El treball en xarxa per fomentar i assegurar que els criteris de responsabilitat, transparència i innovació es puguin desenvolupar amb eficàcia.
– El treball conjunt amb l’administració local, sempre al marge de qualsevol ideologia política però amb esperit crític, per incidir activament en les polítiques socials que millorin la qualitat de vida de les persones.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook